Info MR

Zoals in de schoolgids vermeld staat is er ook op de Horizon een mogelijkheid tot inspraak met betrekking tot lopende zaken en beleid, namens de ouders.

Hoofddoel is om samen met de directie en team zo goed mogelijk onderwijs te verkrijgen.

Inspraak van ouders is op de Horizon geregeld middels medezeggenschapsraad (MR).

Samen proberen we mee te denken over diverse zaken; van vakantieregeling tot inhoud van hetonderwijs, van personeelsbeleid tot het gebruik van het gebouw.

De vergaderingen van de MR vinden plaats op de volgende data:

20-09-2016, 23-11-2016, 19-01-2017, 20-03-2017, 16-05-2017, 29-06-2017 

De agenda van deze vergaderingen wordt via ISY kenbaar gemaakt.

Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken en / of een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u er gebruik van maken erbij aanwezig te zijn? Geef dit dan minimaal een week van tevoren door via het mailadres van de MR.


De huidige oudergeleding van de MR:

Manon Reijnen (voorzitter)

Angelique Thijssen (notulist)

Marie-Louise de Jong

Harry Verheul

Wendy Maessen

Franca Boots


Personeelsgeleding:
Ronnie Coenen

Germy van de Ven


Ook kunt u de MR mailen :

medezeggenschapsraad@horizongrashoek.nl

Tevens kunt U hier een samenvatting van de notulen opvragen.