Ziekmelding / verlof

Ziek:
Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dit kan ook via ISY. Wilt u a.u.b. ook doorgeven als uw kind medicijnen gebruikt, aangezien dit van invloed kan zijn op het leerproces e.d.

 

Extra verlof:
Het kan zijn dat u bijzonder verlof wilt aanvragen voor uw kind i.v.m. vakantie verlof of gewichtige omstandigheden .
Dit verzoek kunt u doen middels het invullen van het formulier "aanvraag bijzonder verlof". Dit formulier kunt u vragen aan Emma op het Veld. 

Vakantieverlof kan alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Vakantieverlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:

  • mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar gelden de volgende richtlijnen:

a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de3egraad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen
d. bij ernstige ziekte van bloed of aanverwanten t/m de 3egraad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 lesdagen)
e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
• in de 1egraad ten hoogste 4 dagen;
• in de 2e graad ten hoogste 2 dagen;
• In de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
• In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);

f. bij het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders: en het 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum voor 1dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur van de school/instelling belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: • goedkope vliegtickets; • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; • drukte bij de boot over de Straat van Gibraltar; • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst; • vakantiespreiding in den lande; • dienstrooster vanwerknemer

Waarschuwing De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.